Obchodní podmínky

1. Úvodní

Obchodní podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.avoss.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Provozovatelem internetového obchodu www.autopotahy-avoss.cz je

AVOSS s.r.o
Voleč 127
533 41 Lázně Bohdaneč

www.avoss.cz
telefon: +420 466 797 098
e-mail: objednavky@avoss.cz

IČ: 25951149

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen "obchodní zákoník").

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Spotřebitel - je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.avoss.cz odeslaná popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 14 dní od odeslání objednávky .

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 53 odst. 5 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu. Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem, nebo telefonicky.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

4. Dodací podmínky

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží.

Zásilky jsou odesílány prostřednictvím DPD, PPL,České pošty, Slovenské pošty nebo dalších dopravců.

Možné je také osobní vyzvednutí na naší adrese vyznačené na webu. V tomto případě vždy uveďte telefonní číslo (buď při registraci nebo do poznámky u objednávky).

Prodávající se zavazuje, že objednané zboží odešle ve lhůtě uvedené v detailu popisu zboží. Není-li v popisu u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 48 hodin po obdržení objednávky.

Způsob platby bude vyznačen na potvrzené objednávce.

Prodávající si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje apod.

Minimální hodnota objednávky pro odeslání dopravcem musí být nejméně 80Kč nebo 4€ (bez poštovného). Při nedodržení této podmínky bude zákazník upozorněn e-mailem a objednávka bude stornována.

5. Balné a poštovné

Balné a poštovné 120 Kč.

6. Způsoby platby

Dobírka - platba při doručení zboží na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce

Hotově - platí při osobním převzetí

Faktura - tato platba je povolena smluvním zákazníkům.

Platební kartou

7. Nepřevzetí (nevyzvednutí) zásilky

Při nevyzvednutí zásilky kupujícím je tento povinen uhradit prodávajícímu náklady na přepravu a balné v plné výši.

8. Záruka - Reklamační řád

Lhůty pro uplatnění reklamace:

Záruční doba nepotravinářského zboží je 24 měsíců od převzetí zboží, pokud není na zboží, jeho obalu, návodu nebo záručním listě doba delší. Na e-shopu nabízíme pouze nepotravinářský sortiment.

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury - dodacího listu a doklad o zaplacení a dodání zboží. Zboží se vrací v originálním obalu a s označenou závadou. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do třiceti dnů od obdržení reklamace o postupu a jejím vyřízení. V případě kladného vyřízení ze strany našeho dodavatele si vyhrazujeme právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

Postup při reklamaci:

Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.

Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu

Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii dokladu o koupi.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

9. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku

Spotřebitel má možnost vrácení zakoupeného zboží do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu. K takovému odstoupení od kupní smlouvy je třeba, aby projev vůle spotřebitele, kterým se odstupuje od kupní smlouvy, byl ve výše uvedené lhůtě doručen prodávajícímu na e-mailovou adresu: objednavky@avoss.cz nebo na adresu, která je uvedena na první strane v záhlaví tohoto dokumentu. Navrácení peněz bude uskutečněno bankovním převodem nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy má prodávající dle § 53 odst. 10 občanského zákoníku nárok si účtovat oprávněné náklady spojené s vrácením zboží a také v případě opotřebení i částku odpovídající tomuto opotřebení.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

10. Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím osobám (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit, že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

11. Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

AVOSS s.r.o.

Voleč 120
533 41 Lázně Bohdaneč
IČ 25951149